ποστ

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης των στεγαστικών προγραμμάτων για αιτούντες διεθνή προστασία «EΣTIA 2022», με MIS 5183830 και «ΕΣΤΙΑ 2021», με MIS 5089162, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής & Μεταφοράς Απορριμμάτων προς ΧYTA». ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Πέμπτη...