ποστ

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022, με MIS 5183830 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτιμήσεων Ακινήτων». Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Τρίτη 04/10/2022, 14:00 μ.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για...

Παράταση Προκήρυξης θέσης εργασίας Φροντιστή Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022, με MIS 5183830 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 200 Διαμερισμάτων». ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Πέμπτη 10/10/2022, 14:00...

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος για αιτούντες διεθνή προστασία «EΣTIA 2022», με MIS 5183830, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης - Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών», κατά την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία. Η Δράση χρηματοδοτείται...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος για αιτούντες διεθνή προστασία «EΣTIA 2022», με MIS 5183830, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής & Μεταφοράς Απορριμμάτων προς ΧYTA». Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Τρίτη 02/08/2022, 14:00 μ.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 που θα οριστεί, έπειτα από υποβολή σε πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το οποίο θα υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ρολών & Αντικατάστασης...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 που θα οριστεί, έπειτα από υποβολή σε πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το οποίο θα υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Ειδών Κλειδαρά & Παροχή Υπηρεσιών...