Αναμορφωμένοι πίνακες αποκλειομένων για την ανακοίνωση πρόσληψης υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 77.905/1/2012

Αναμορφωμένοι πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης κατά ΑΜΚΑ, κατάταξης κατά βαθμολογία και προσληπτέων για την ανακοίνωση πρόσληψης υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 77.905/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, περιφερειακή ενότητα Πειραιά» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως διαμορφώθηκε μετά από την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 182/08.10.2012 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Πίνακας Αποκλειομένων

Πίνακας Κατάταξης κατά ΑΜΚΑ

Πίνακας Κατάταξης κατά Βαθμολογία

Πίνακας Προσληπτέων