Αποτελέσματα Ανακοίνωσης πρόσληψης 45 Ι.Δ.Ο.Χ.

Αναρτήθηκαν σήμερα 19/12/2014 τα αποτελέσματα της διαδικασίας κατάταξης των υποψηφίων, βάσει της οποίας γίνεται η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων, σε συνέχεια της σχετικής Ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων», Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Οι σχετικοί πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την κατάταξη ανά θέση (επιτυχόντες/ούσες, επιλαχόντες/ούσες) και ένας κατάλογος με τους/τις απορριφθέντες/είσες και τις θέσεις για τις οποίες αποκλείονται, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.