Ενημέρωση για τη διαδικασία προκήρυξης για τις 4  θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II.

 Ενημέρωση για τη διαδικασία προκήρυξης για τις 4  θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II.

 Ενημέρωση για τη διαδικασία προκήρυξης για τις 4  θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II. στα πλαίσια των Δράσεων 1) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι” με Κωδικό ΟΠΣ 6001611, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 2) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ” με Κωδικό ΟΠΣ 6001618, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 4154/τΒ/24-06-2023 και την πορεία υλοποίησης των Δράσεων αναφορικά με τον αριθμό ωφελούμενων ανά κέντρο φιλοξενίας, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ενημερώνει τους επιτυχόντες/επιλαχόντες των θέσεων της προκήρυξης που αφορούσε σε τέσσερις (4)  θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II, ότι από τη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί προς το παρόν πρόσληψη ενός/μίας επιτυχόντα/ούσας σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.