ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας Ψυχολόγου της
Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»