Πίνακας κατάταξης για την για την θέση του Συντονιστή/στριας – Κοινωνικού/ής Επιστήμονα της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης  για το ΛΟΑΤΚΙ+.