Πίνακας κατάταξης για την θέση του Κοινωνικού Λειτουργού της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+