Πίνακας κατάταξης για την θέση του Κοινωνικού Λειτουργού Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξής για το ΛΟΑΤΚΙ+