Πίνακας κατάταξης για την θέση του Συντονιστή (Κοινωνικού Λειτουργού) της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+