ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Πιλοτικό σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που συνδέονται με την ομάδα των ΝΕΕΤς / νέων Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Δήμο Αθηναίων.

Ο ΝΟΣΤΟΣ και η ΕΑΤΑ υλοποιούν την παρέμβαση ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888  με στόχο  την οργανωμένη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νεαρούς/ες που μένουν στην Αθήνα,  αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ή τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και βρίσκονται σήμερα εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το σχέδιο ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ακολουθεί εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ξεχωριστής περίπτωσης – οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει εκτείνονται από την πληροφόρηση και τον προσανατολισμό μέχρι την εύρεση εργασίας και την υποστήριξη των πρώτων ημερών στη δουλειά.

Category
Τρέχοντα