Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λειτουργεί εποπτευόμενα διαμερίσματα για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω στα πλαίσια της

Υπ’ αρ. πρωτ. 2526/Φ.Πρ.40/11-12-2020 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Δράση: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» με κωδικό ΟΠΣ 5069255 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η Δράση αφορά στη λειτουργία τεσσάρων (4) νέων Μονάδων εποπτευόμενων διαμερισμάτων για ασυνόδευτους ανήλικους 16+, εκ των οποίων δύο αποτελούνται από τέσσερα διαμερίσματα και δύο από τρία διαμερίσματα. Συνολικά τα διαμερίσματα είναι δεκατέσσερα (14) και σε καθένα από αυτά θα φιλοξενηθούν μέχρι τέσσερις (4) ανήλικοι, οι δε θέσεις φιλοξενίας ανέρχονται σε πενήντα έξι (56). Βασικός σκοπός της λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων είναι η φιλοξενία και η υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων – άνω των 16 ετών – σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας, σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες, στη μετάβασή τους προς την ενηλικίωση και την ανεξαρτησία. Μέσω του συγκεκριμένου εναλλακτικού μοντέλου φιλοξενίας προωθείται η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση, η χάραξη στόχων, η σταδιακή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της ικανότητας τους να ανθίστανται στις δυσκολίες, να αναπτύσσουν την προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρέχονται κατ’ ελάχιστον: (α) Ασφαλής Στέγαση (β) Υπηρεσίες Υγείας και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, (γ) Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, (δ) Νομική Συμβουλευτική και Συνδρομή, (ε) Εκπαίδευση, (στ) Υποστήριξη για επαγγελματική κατάρτιση, (ζ) Διερμηνεία και (η) Υπηρεσία Ανταπόκρισης σε έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Δ11/οικ60207/2717/20.12.2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4924/Β/2019) και το Παράρτημα αυτής (ΦΕΚ 119/Β/27.01.2020).

 «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Category
Τρέχοντα