ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ + ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5190350 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

Με στόχο να συμβάλει στην  καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ο ΝΟΣΤΟΣ υλοποιεί το έργο   «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ + ΚΟΙΝΟΤΗΤΗΤΑ», ανταποκρινόμενος στη  σχετική  Πρόσκληση  της  Περιφέρειας Αττικής.

Η δράση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού  Ταμείου.   Η υλοποίηση  αφορά στη δημιουργία και λειτουργία: α) Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης και β) Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ +  κοινότητας.

Κύριος σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που

βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην προσπάθειά τους να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία, στην κατεύθυνση της χειραφέτησης ως προς το άτομο και της καταπολέμησης των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής στο επίπεδο της κοινωνίας.

 

Αναλυτικότερα, το  έργο παρέχει  σε ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα, στις οικογένειές τους,  σε  εκπαιδευτικούς και άλλα εμπλεκόμενα ή  ενδιαφερόμενα άτομα υπηρεσίες που περιλαμβάνουν :

 • Ψυχο-κοινωνική, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη
 • Πληροφόρηση – ενημέρωση για θέματα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου ή/και την έκφραση φύλου
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η εργασία και η υγεία, καθώς και παραπομπές ανάλογα με την περίπτωση
 • Υπηρεσίες προσωρινής φιλοξενίας και υποστήριξης σε άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της αστεγίας (21 θέσεις σε διαμερίσματα)
 • Ψυχολογική και νομική υποστήριξη σε επιζώντα άτομα ή και μάρτυρες περιστατικών βίας ή/και διακρίσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων.

Η βασική μεθοδολογία που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες είναι η  Συμβουλευτική σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε περίπτωσης ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές του ωφελούμενου προσώπου.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της ένταξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων  με όρους ισότητας και χωρίς διακρίσεις ταυτόχρονα με την προώθηση των αξιών της συμπεριληπτικής κοινωνίας.  Γι’αυτό έχει χαρακτήρα ολοκληρωμένης παρέμβασης και περιλαμβάνει,  εκτός από τις υπηρεσίες προς το άτομο, δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ φορέων, ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας και καταπολέμησης των στερεοτύπων, των διακρίσεων και του ρατσισμού, καθώς επίσης και τη δημιουργία μηχανισμού για την συγκέντρωση και καταγραφή περιστατικών βίας ή/και διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες του έργου:

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ + ΚΟΙΝΟΤΗΤΗΤΑ

Α) Δομή  Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης:

Απευθύνεται  σε ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα, στις οικογένειές τους,  σε  εκπαιδευτικούς και άλλα εμπλεκόμενα ή  ενδιαφερόμενα άτομα.

Έχει ως βασικό αντικείμενο δράσης :

 • Την παροχή πληροφόρησης για δικαιώματα και υπηρεσίες, καθώς και την υποστήριξη ατόμων που δέχονται ή γίνονται μάρτυρες περιστατικών βίας βίας ή/και διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού.
 • Τη συγκέντρωση και καταγραφή περιστατικών βίας ή/και διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού.
 • Τη διερεύνηση του περιστατικού ή του αιτήματος που υποβάλει δυνητικά ωφελούμενο άτομο, τη συγκρότηση κοινωνικού ιστορικού για την τεκμηρίωση αιτήματος στέγασης στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων.
 • Την ανταπόκριση σε αιτήματα σχετικά με την κοινωνική, εκπαιδευτική και εργασιακή (επαν-)ένταξη ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
 • Την παροχή νομικής ή/και ψυχολογικής στήριξης σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ή/και σε επιζώντα άτομα περιστατικών βίας ή/και διακρίσεων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
 • Τη δωρεάν παροχή νομικής στήριξης από εξειδικευμένα στελέχη στα ΛΑΟΤΚΙ+ άτομα που διαβιούν στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων.
 • Την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με το φαινόμενο της ομοφοβίας τρανσφοβίας αμφιφοβίας κ.α. και των διαφόρων εκφάνσεων τους.
 • Την προβολή και διασύνδεση του έργου με την ευρύτερη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς, ώστε να παραπέμπονται άτομα που έχουν ανάγκη στέγασης.
 • Την παραπομπή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια του κεφαλαίου έργου (βλ. Αναλυτικά faq λινκ που ανοίγει το faq Μόνο του σαν pdf)
 • Την παραπομπή σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ένταξης στην αγορά εργασίας.
 • Τη δικτύωση με το κοινωνικό περιβάλλον, σύνδεσης με άλλες δομές, υπηρεσίες και κοινωνικές πρωτοβουλίες, διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων, ομιλιών κλπ με καλλιτέχνες και ειδικούς από διάφορους χώρους ώστε να αποτελεί κύτταρο στη γειτονιά και να μην συμβάλει στον αποκλεισμό.
 • Την προσέλκυση εθελοντών και χορηγών.
 • Τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, μέσω δράσεων προώθησης στην απασχόληση, υποστήριξης για τη χρήση των υπηρεσιών ζεύξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, τη λειτουργία «Εργαστηρίων» για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και τεχνικών εύρεσης εργασίας.

Επισημαίνεται ότι οι επαφές με τα ωφελούμενα άτομα είναι εμπιστευτικές και διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία τους. Σε κάθε περίπτωση τηρείται ο ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ τηρεί Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (βλ. αναλυτικά Προστασία Προσωπικών δεδομένων)

Οι υπηρεσίες της Δομής παρέχονται κατόπιν ραντεβού, από κοντά ή από απόσταση.

Τηλ Επικοινωνίας: 2160044975, 2160044997, 2160044994

 

Β) Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

Η Τηλεφωνική Γραμμή εξυπηρέτησης και υποστήριξης λειτουργεί στο πλαίσιο της Δομής ΨΚΥ του έργου με αντικείμενο δράσης τη συμβουλευτική και την ψυχοκοινωνική στήριξη του ΛΟΑΤΚΙ+ πληθυσμού, των οικογενειών τους καθώς και οποιουδήποτε άλλου ατόμου έχει ερωτήματα ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου ή/και την ταυτότητα φύλου ή/και την έκφραση φύλου. Οι συνεδρίες μεταξύ ωφελουμένου ατόμου του εξειδικευμένου γίνονται μέσω τηλεφώνου, καθώς και με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (skype, κ.α.).

Απευθύνεται σε ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα, στις οικογένειές τους,  σε  εκπαιδευτικούς και άλλα εμπλεκόμενα ή  ενδιαφερόμενα άτομα, καθώς και σε κάθε πολίτη ή φορέα που ενδιαφέρεται να λάβει πληροφορίες ή υποστήριξη για θέματα που αφορούν την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων.

Εξυπηρετεί αιτήματα και ανάγκες που αφορούν :

 • Τη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των οικογενειών τους και οποιουδήποτε ατόμου έχει ερωτήματα ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου ή/και την έκφραση φύλου
 • Την παροχή πληροφόρησης για θέματα σχετικά με την πρόσβαση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης, εύρεσης εργασίας
 • Τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες στέγασης της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων του έργου
 • Ψυχολογική και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε περιστατικά που χρειάζονται άμεση υποστήριξη και σχετίζονται με βία ή διάκριση λόγω της ταυτότητας φύλου ή/και της έκφρασης φύλου ή/και του σεξουαλικού προσανατολισμού
 • Υποδοχή επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών, αναφορών και μαρτυριών που αφορούν βία ή παρενόχληση ή εκφοβισμό ή διάκριση σε σχέση με την ταυτότητα φύλου ή/και την έκφραση φύλου ή/και του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η Τηλεφωνική Γραμμή λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 17:00  Τηλ Επικοινωνίας: 2160044975, 2160044997, 2160044994

 

Γ) Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων

Η Μονάδα παρέχει στέγαση σε συνδυασμό με υποστήριξη σε ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι άστεγα ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της αστεγίας ή υφίστανται ακατάλληλες συνθήκες στέγασης. Τα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Προσωρινής Φιλοξενίας παρέχουν 21 θέσεις φιλοξενίας σε διαμερίσματα στην Αθήνα για ορισμένο χρονικό διάστημα (μέχρι 6 μήνες με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης).

Στα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα του έργου παρέχονται εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας των ωφελούμενων ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+,  προσαρμοσμένες ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων, στο πλαίσιο της μετάβασης προς τη σταδιακή αυτονόμηση και την κοινωνική και εργασιακή (επαν-)ένταξη τους. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορούν την ασφάλεια και προστασία των ωφελούμενων, την ενδυνάμωση του ατόμου ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του, τη χειραφέτηση  του  και έμμεσα, την καταπολέμηση των παραγόντων που αναπαράγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις.

 

 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων αναλυτικά:

Στα ωφελούμενα άτομα των διαμερισμάτων παρέχονται υπηρεσίες στέγασης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής (επαν-) ένταξης, καθώς και διασύνδεση με τη Δομή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του έργου, εφόσον απαιτείται.

Ο βασικός σκοπός της λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μέσω της παροχής πολυδιάστατων υπηρεσιών σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας,  λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές ή εκπαιδευτικές τους ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους,  στη μετάβασή τους προς την κοινωνική/εργασιακή ένταξη και την ανεξαρτησία.

Οι επιμέρους στόχοι της λειτουργίας της Μονάδας των Εποπτευόμενων  Διαμερισμάτων αφορούν:

 • Την ασφαλή στέγαση των ωφελούμενων ατόμων
 • Την κάλυψη των πρωταρχικών ανθρωπίνων αναγκών και δικαιωμάτων των ωφελούμενων
 • Την εξασφάλιση πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης σε περιπτώσεις ανάγκης
 • Την ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας
 • Την υποστήριξη για την σταδιακή αυτονόμηση, χειραφέτηση και ανάληψη ευθυνών
 • Την ενδυνάμωση σε ώστε το άτομο να καταστεί ικανό να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις για τις ζωή του και να χαράξει πορεία για το μέλλον του
 • Την παροχή νομικής συμβουλευτικής και συνδρομής όπου χρειάζεται
 • Τη σύνδεση με υπηρεσίες και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δικαιώματα
 • Τη γνωριμία και σύνδεση των ωφελούμενων ατόμων με την τοπική κοινότητα και τοπικά δίκτυα, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή κοινωνική και εργασιακή ένταξη/επανένταξη.
 • Πληροφορίες και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την προσωπική ασφάλεια των ατόμων (εντός και εκτός διαμερίσματος) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης διαφορών
 • Την εκπαίδευση των ωφελούμενων και την επαγγελματική τους κατάρτιση με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων στην αγορά εργασίας.

Τι περιλαμβάνει η διαμονή σε Εποπτευόμενο Διαμέρισμα: 

Η διαμονή σε Εποπτευόμενο Διαμέρισμα της Μονάδας του έργου συνεπάγεται :

 • Διαμονή σε ένα επιπλωμένο και εξοπλισμένο διαμέρισμα με μέχρι 2 ακόμη συγκατοικούντα άτομα (συνολικά 3 άτομα/διαμέρισμα) σε ξεχωριστό δωμάτιο με κοινόχρηστο χώρο ανάπαυσης, κουζίνα και μπάνιο, χορήγηση παροχή των απαραίτητων ειδών για την καθημερινή  διαβίωση και τη λειτουργία ενός διαμερίσματος ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα είδη εξοπλισμού κουζίνας – κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη ( σεντόνια, μαξιλάρια, κουβέρτες, πετσέτες)  είδη προσωπικής υγιεινής (σφουγγάρι, οδοντόκρεμα, σαμπουάν, σαπούνι) είδη καθαρισμού και τα απαραίτητα τρόφιμα για την προετοιμασία τριών γευμάτων την ημέρα
 • Συμμετοχή στις υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης από την Ψυχο-Κοινωνική Υπηρεσία του έργου   γ) εργασιακή συμβουλευτική, υποστήριξη και ενδυνάμωση στην πορεία προς την αυτόνομη διαβίωση
 • Την παραπομπή σε νοσοκομεία ή/και Υπηρεσίες Υγείας όταν υπάρχει ανάγκη.
 • Συμμετοχή σε ψυχαγωγικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που τυχόν γίνονται.
 • Τα διαμένοντα άτομα διατηρούν το δωμάτιό τους και τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς και συμμετέχουν στην οργάνωση και στην τήρηση του προγράμματος καθαριότητας, το οποίο συμφωνείται μεταξύ των όλων των συγκατοίκων και των στελεχών της Μονάδας.
 • Τα διαμένοντα άτομα αναλαμβάνουν τα ίδια την προετοιμασία των γευμάτων τους, κάνοντας χρήση των οικιακών εργαλείων και συσκευών κουζίνας που υπάρχουν στο διαμέρισμα και των προϊόντων και τροφίμων που τους διατίθενται για τη παρασκευή τριών γευμάτων ημερησίως.

Η διαμονή στο Εποπτευόμενο Διαμέρισμα της Μονάδας είναι προσωρινή. Η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες (με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης).

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

FAQ ΣΤΕΓΑΣΗ ΛΟΑΤΚΙ

 

 

Γραμμή υποστήριξης

Διάρκεια

2023-2024

Category
Τρέχοντα