Γυναίκα, Πόντια, παλιννοστούσα από την πρώην ΕΣΣΔ: Τα πολλαπλά φορτία

Τον Δεκέμβριο 2013 ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος με τίτλο: «Γυναίκα, Πόντια, παλιννοστούσα από την πρώην ΕΣΣΔ: Τα πολλαπλά φορτία» μετά από έγκριση της πρότασης που υπέβαλε ο ΝΟΣΤΟΣ στην Γενική Γραμματεία Ισότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνολικά 1000 παλιννοστούσες γυναίκες και η υλοποίησή του θα διαρκέσει έως το Δεκέμβριο 2015.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη μιας «ξεχασμένης» και πολλαπλά επιβαρυμένης ομάδας γυναικών, των ομογενών γυναικών από την πρ. ΕΣΣΔ, ώστε να συμμετάσχουν ισότιμα στην κοινωνική και πολιτική ζωή, ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιοποίηση του μορφωτικού κεφαλαίου που φέρουν από την πρ. ΕΣΣΔ, την επανεκκίνηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, τη συμφιλίωση επαγγελματικής – οικογενειακής ζωής και τη συμμετοχή τους σε οργανώσεις και συλλόγους εκπροσώπησης. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τη συμμετοχή των γυναικών σε συλλόγους και οργανώσεις, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης.

Για να πετύχει τους στόχους αυτούς το πρόγραμμα επιχειρεί να διευκολύνει την ένταξη στην εργασία και τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή ομογενών γυναικών από την πρ.ΕΣΣΔ. Συγκεκριμένα, ο «ΝΟΣΤΟΣ» παρέχει σε γυναίκες παλιννοστούσες τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Πληροφόρηση για θέματα που τις απασχολούν
  • Συνεδρίες συμβουλευτικής με κοινωνικό λειτουργό
  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • Ενημέρωση/εκπαίδευση για τρόπους εύρεσης εργασίας
  • Προώθηση στην απασχόληση
  • Δικτύωση με εργοδότες
  • Ενημέρωση για τις δράσεις των τοπικών φορέων και συλλόγων
  • Ενημέρωση και υποστήριξη των γυναικών ώστε να συμμετάσχουν σε δράσεις των τοπικών φορέων.

Δείτε και την ιστοσελίδα του προγράμματος 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Ο Δικαιούχος είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)».

 

Διάρκεια

2021 - 2024

Συνεργάτες

Χρηματοδότηση

Category
Ολοκληρωμένα