Ορίζοντες – Δράσεις Εργασιακής και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Το έργο Ορίζοντες – Δράσεις Εργασιακής και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ορίζοντες» η οποία αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

AKMH A.E.(συντονιστής εταίρος)
ΚΕΚ ΙΜΕ & Ε Α.Ε.
ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Π.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
MWG ALCO Α.Ε
NET RESULT – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το έργο έχει ως βασικό σκοπό την ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Επιχειρείται να αντιμετωπισθεί ο ρατσισμός στην εργασία , στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στο σχολείο, ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία και να προβληθούν καλές πρακτικές. Επίσης επιχειρείται να βοηθηθούν οι μετανάστες και πρόσφυγες για την ενσωμάτωση τους στην ελληνική κοινωνία μέσω δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος» ως εταίρος του έργου, έχει αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις:

Λειτουργία Κέντρου Αντιρατσιστικής Υποστήριξης με στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής κι ενημέρωσης προς άτομα που υφίστανται διακρίσεις από ρατσιστική συμπεριφορά. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΑΥΠ θα εκπονηθεί πρότυπο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των αλλοδαπών στην τοπική κοινωνία (Αττική,) με προτάσεις στον επιχειρηματικό κόσμο της κάθε περιφέρειας για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα των επωφελούμενων και την δυνατότητα αξιοποίησης τους στην τοπική αγορά εργασίας
Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Παιδείας Πολυπολιτισμικού χαρακτήρα που θα αναπτύξουν πολιτιστικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τις ομάδες στόχο της περιοχής. Τα Κέντρα Παιδείας έχουν στόχο να προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση, αφομοίωση και αποδοχή των διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων στις τοπικές κοινωνίες, να βελτιώσουν τις σχέσεις (εργασιακές και κοινωνικές), μεταξύ ξένου και εγχώριου πληθυσμού και να συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή εντάσεων και του στιγματισμού στις τοπικές κοινωνίες, καθώς επίσης και στην κατάλληλη αξιοποίησή τους στον κοινωνικό και εργασιακό ιστό της χώρας.

Διάρκεια

2021 - 2024

Συνεργάτες

Χρηματοδότηση

Category
Ολοκληρωμένα