συνΠραξις – Συνεργασία για την Απασχόληση

Το έργο συνΠραξις – Συνεργασία για την Απασχόληση υλοποιείται στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «συνΠραξις – Συνεργασία για την απασχόληση» την οποία απαρτίζουν μερικά από τα σημαντικότερα και μακροβιότερα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της χώρας, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν μόνιμες δομές προώθησης στην απασχόληση:

 • Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ»
 • ΑΡΣΙΣ
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • ΚΕΠΥΠ Εύξεινη Πόλη
 • Χριστιανική Ένωση Νεανίδων Ελλάδας
 • Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών
 • ο κυριότερος δημόσιος φορέας πολιτικής για την απασχόληση ο ΟΑΕΔ
 • ο επιστημονικός φορέας για την εκπαίδευση ενηλίκων (ΕΕΕE)
 • τον εκπαιδευτικό φορέα του συνδικαλιστικού οργάνου των εργοδοτών, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Οι συμμετέχοντες φορείς μέσα από την εμπειρία που απέκτησαν από τη μακροχρόνια εμπλοκή τους στο πεδίο των υπηρεσιών κατά του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας διαπίστωσαν ότι ενώ τα δεδομένα ως προς τις υπηρεσίες που βελτιώνουν την απασχολησιμότητα αναπτύχθηκαν θετικά, τα αποτελέσματα δεν είναι ανάλογα των προσδοκιών καθώς οι δείκτες της ανεργίας παραμένουν υψηλοί και εξακολουθεί να υπάρχει ένα ποσοστό ανέργων ατόμων, το οποίο, αν και έχει περάσει επιτυχώς από διάφορες δράσεις ενδυνάμωσης και επαγγελματικής/ κοινωνικής ενίσχυσης, παραμένει άνεργο. Στην πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη κατηγορία ανέργων ατόμων, αυτών που ανήκουν στον λεγόμενο «σκληρό πυρήνα της ανεργίας». Τα άτομα αυτά εμφανίζουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: εκφράζουν αισθήματα ματαίωσης και παραίτησης, έχουν χαμηλή κινητοποίηση και δυσκολεύονται ιδιαίτερα να ανταποκριθούν σε ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε άτομα που απέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αγορά εργασίας ή δεν έχουν εισέλθει ποτέ σ’ αυτή.

Το έργο συνΠραξις σχεδιάστηκε προκειμένου να δοκιμασθούν στην πράξη εργαλεία, πρακτικές και μέθοδοι που θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση του μηχανισμού υποστήριξης της απασχόλησης και θα εμπλέκουν όλους τους παράγοντες του λεγόμενου «Τριγώνου της Απασχόλησης», δηλαδή τις υπηρεσίες Απασχόλησης, τους εργοδοτικούς φορείς και τους ίδιους τους ανέργους.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

 • το σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικά εξειδικευμένες δράσεων για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση
 • το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης όλων των εργοδοτών, καθώς και εξατομικευμένες πιλοτικές δράσεις εστιασμένες σε συγκεκριμένους εργοδότες, για την κοινωνική εταιρική ευθύνη και τη σύνδεση της απασχόλησης με τις αναπτυξιακές προοπτικές και.
 • την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή:
  • μοντέλου Προετοιμασμένης Τοποθέτησης
  • Εποπτευόμενης Εργασίας
 • από τη συγκριτική υλοποίηση των οποίων θα προκύψουν:
  • τα αντίστοιχα μοντέλα τοποθέτησης σε τελική και εγκυροποιημένη μορφή
  • κριτήρια εφαρμογής του καθενός από αυτά ανάλογα με τις ανάγκες των ανέργων, με βάση τη μεθοδολογία focus group.
 • Την υλοποίηση προγράμματος εξειδίκευσης και αναβάθμισης προσόντων των Συμβούλων Απασχόλησης/ Τοποθετητών, καθώς και πρόγραμμα Υποδοχής Ανέργων (Special Receptionist-Entrance Point) για την υλοποίηση των υποστηρικτικών δράσεων του σχεδίου.
 • Την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δικτύωσης των εργοδοτών, καθώς και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ανάδειξης της σχέσης μεταξύ απασχόλησης και ανάπτυξης, καθώς και καταπολέμησης του ρατσισμού και των στερεοτύπων.
Διάρκεια

2021 - 2024

Συνεργάτες

Χρηματοδότηση

Category
Ολοκληρωμένα