Προκήρυξη για στέλεχος υποδοχής

Προκήρυξη για στέλεχος υποδοχής

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στα πλαίσια των έργων:
1) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου
“Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι” με Κωδικό ΟΠΣ 6001611, χρηματοδοτούμενο από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
2) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου
“Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ” με Κωδικό ΟΠΣ 6001618, χρηματοδοτούμενο
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. .
3) «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία
Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» με
Κωδικό ΟΠΣ 5069255, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο
«Υποδοχή/άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να
ενημερωθεί για την προκήρυξη της θέσης εργασίας από την ιστοσελίδα της
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ www.nostos.org.gr. Διευκρινίζεται ότι η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ
έχει δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της προκήρυξης