ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού Διαμερισμάτων και Δομής ΨΚΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού Διαμερισμάτων και Δομής ΨΚΥ»

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, μέσω της Διεύθυνσης Προμηθειών, καλεί την εταιρεία σας να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με την  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την  «Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού Διαμερισμάτων και Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης» .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 31/07/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.