Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ξύλινων Δαπέδων Διαμερισμάτων”

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ξύλινων Δαπέδων Διαμερισμάτων”

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ξύλινων Δαπέδων Διαμερισμάτων” με αριθμό πρωτοκόλλου 358/ESTIA 2021/11-03-2021.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, 14:00 μ.μ.

Η προμήθεια κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ξύλινων Δαπέδων Διαμερισμάτων”

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Γενικοί Όροι

Παράρτημα III – Φόρμα Ένταξης στο Μητρώο Προμηθευτών

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς