ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών”

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την “Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών” με αριθμό πρωτοκόλλου 368/ESTIA 2021/12-03-2021.

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021, 14:00 μ.μ.

Η προμήθεια κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς Όροι Συμμετοχής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Γενικοί Όροι

Παράρτημα III – Φόρμα Ένταξης στο Μητρώο Προμηθευτών

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς