ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών” με αριθμό πρωτοκόλλου 490/ESTIA 2021/30-03-2021.

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 14:00 μ.μ

Η προμήθεια κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Γενικοί Όροι

Παράρτημα III – Φόρμα Ένταξης στο Μητρώο Προμηθευτών

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς