ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών & Λοιπών Ειδών Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών & Λοιπών Ειδών Πληροφορικής

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την “Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server, Περιφερειακών Συσκευών & Λοιπών Ειδών Πληροφορικής” με αριθμό πρωτοκόλλου 687/ESTIA 2021/29-04-2021 σε Ορθή Επανάληψη 4.

Η Ορθή Επανάληψη έγκειται:
α) Στην παράταση υποβολής προσφορών.
β) Στην συμπλήρωση των παραρτημάτων λαμβάνοντας υπόψη ερωτήματα των ενδιαφερομένων.

NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Τετάρτη 23/06/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server, Περιφερειακών Συσκευών & Λοιπών Ειδών Πληροφορικής”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server, Περιφερειακών Συσκευών & Λοιπών Ειδών Πληροφορικής”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server, Περιφερειακών Συσκευών & Λοιπών Ειδών Πληροφορικής”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server, Περιφερειακών Συσκευών & Λοιπών Ειδών Πληροφορικής”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server, Περιφερειακών Συσκευών & Λοιπών Ειδών Πληροφορικής”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Γενικοί Όροι

Παράρτημα III – Φόρμα Ένταξης στο Μητρώο Προμηθευτών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Επιστολή Διευκρινίσεων

© 1995-2023 – Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. “ΝΟ