ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Γραφικής ‘Υλης – Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Γραφικής ‘Υλης – Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών”

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την “Προμήθεια Γραφικής Υλης – Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών” με αριθμό πρωτοκόλλου 795/ESTIA 2021/19-05-2021.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Τετάρτη 09/06/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Γραφικής ΄Υλης – Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών”

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Γενικοί Όροι

Παράρτημα III – Φόρμα Ένταξης στο Μητρώο Προμηθευτών

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Επιστολή Διευκρινίσεων 1-6-2021