ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών»

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου «ESTIA II: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία», το οποίο υλοποιεί ο φορέας, με MIS (ΟΠΣ) 5070563, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, του ταμείου «Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Υπεύθυνη αρχή Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π» προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών», στο πλαίσιο της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών»

Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 2: Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα 3: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 4: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 5: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς