ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών” με αριθμό πρωτοκόλλου 1177/ESTIA 2021/15-07-2021.

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021, 14:00 μ.μ.

Χρονική Παράταση 4 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

Χρονική Παράταση 3 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

Χρονική Παράταση 2 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

Χρονική Παράταση – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Οικιακών Σκευών”

Χρονική Παράταση 4 – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Χρονική Παράταση 3 – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Χρονική Παράταση 2 – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Χρονική Παράταση – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Γενικοί Όροι

Παράρτημα III – Φόρμα Ένταξης στο Μητρώο Προμηθευτών

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς