ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 11 Διαμερισμάτων”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 11 Διαμερισμάτων”

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 11 Διαμερισμάτων” με αριθμό πρωτοκόλλου 1390/ESTIA 2021/25-08-2021..

NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, 14:00 μ.μ.

Χρονική Παράταση – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 11 Διαμερισμάτων”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 11 Διαμερισμάτων”

Χρονική Παράταση – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Γενικοί Όροι

Παράρτημα III – Φόρμα Ένταξης στο Μητρώο Προμηθευτών

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα VΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων Κατασκευής Έργου