ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής – Αποκατάστασης Καμένων Διαμερισμάτων”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής – Αποκατάστασης Καμένων Διαμερισμάτων”

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του παρατεινόμενου έργου EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό ΟΠΣ 5089162, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρότασή τους για την «Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής – Αποκατάστασης Καμένων Διαμερισμάτων».

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Τρίτη 08/03/2022, 14:00 μ.μ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής -Αποκατάστασης Καμένων Διαμερισμάτων”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής -Αποκατάστασης Καμένων Διαμερισμάτων”

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Παράρτημα I – Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας
Παράρτημα I – Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας
Παράρτημα II – Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα III – Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα VI – Συγγραφή Υποχρεώσεων Κατασκευής Έργου