ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής & Μεταφοράς Απορριμμάτων προς ΧYTA”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής & Μεταφοράς Απορριμμάτων προς ΧYTA”

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης των στεγαστικών προγραμμάτων για αιτούντες διεθνή προστασία «EΣTIA 2022», με MIS 5183830 και «ΕΣΤΙΑ 2021», με MIS 5089162, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής & Μεταφοράς Απορριμμάτων προς ΧYTA».

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Πέμπτη 13/10/2022, 14:00 μ.μ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής & Μεταφοράς Απορριμμάτων Προς ΧYTA”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής & Μεταφοράς Απορριμμάτων Προς ΧYTA”

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα III – Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς