ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering για δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering για δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων”

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για δύο δομές ασυνόδευτων ανήλικων για το έργο «Επιχορήγηση ΝΠ Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου : Συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» με Κωδικό ΟΠΣ 5164427 στο «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering».

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Τρίτη 20/12/2022, 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering για δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων”

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα III – Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς