ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών»

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω», με κωδικό ΟΠΣ 5069255 το οποίο υλοποιεί ο φορέας, χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με Υπεύθυνη Αρχή την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών», στο πλαίσιο της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Πέμπτη 24/12/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών»

Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 2: Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα 3: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 4: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 5: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς