ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης Διαμερισμάτων – Κοινόχρηστων Χώρων Κτιρίου”

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό ΟΠΣ 5089162, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης Διαμερισμάτων – Κοινόχρηστων Χώρων Κτιρίου”.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021, 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης Διαμερισμάτων – Κοινόχρηστων Χώρων Κτιρίου”

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Γενικοί Όροι

Παράρτημα III – Φόρμα Ένταξης στο Μητρώο Προμηθευτών

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα VΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων Κατασκευής Έργου