ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εξοπλισμού”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εξοπλισμού”

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στα πλαίσια υλοποίησης του παρατεινόμενου έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την “Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εξοπλισμού” με αριθμό πρωτοκόλλου 2439/ESTIA 2021/14-02-2022.

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Πέμπτη 10/03/2022, 14:00 μ.μ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εξοπλισμού”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εξοπλισμού”

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Παράρτημα I – Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας
Παράρτημα I – Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα II – Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα III – Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Επιστολή Διευκρινίσεων