ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) για δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) για δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α) 

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) για την υλοποίηση των Πράξεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια της υπ΄αρ. πρωτ. 168599/ 11-06-2024 Πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με Κωδικό AMIF_027 με τίτλο:

Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου «TEEN SPIRIT I στην Αττική» με MIS 6016508 στο Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου «TEEN SPIRIT II στην Αττική» με MIS 6016509 στο Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) για δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α)».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19/07/2024 και ώρα 14:00 μ.μ.