ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering για δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering για δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για δύο δομές ασυνόδευτων ανήλικων που λειτουργούν στο πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου Teen Spirit I – Teen Spirit II» με MIS ΟΠΣ 5021466, το οποίο υλοποιεί ο φορέας, χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1 – Άσυλο» με Υπεύθυνη Αρχή την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.. ή στο πλαίσιο της γραμμής χρηματοδότησης που θα ισχύσει το 2021, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering», στo πλαίσιo της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Τρίτη 29/12/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering για δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»

Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 2: Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα 3: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 4: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 5: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς