ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering για δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering για δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για δύο δομές ασυνόδευτων ανήλικων που λειτουργούν για το έργο Teen Spirit I – Teen Spirit II, το οποίο υλοποιεί ο φορέας, έπειτα από την ΕΜΠ. Αρ. Πρωτ.: 1078/29-12-2020 Επιστολή της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering», στo πλαίσιo της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Πέμπτη 4/2/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών Catering για δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»

Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 2: Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα 3: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 4: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 5: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς