ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών»

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Διατροφικών Ειδών με αριθμό πρωτοκόλλου 073/ESTIA 2021 / 18-01-2021 σε Ορθή Επανάληψη.

NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021, 15:00 μ.μ.

Η προμήθεια κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών»