ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Επισκευή & Συντήρηση Διαμερισμάτων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Επισκευή & Συντήρηση Διαμερισμάτων»

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Διαμερισμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου 099/ESTIA 2021 /22-01-2021, σε Ορθή Επανάληψη 2.

NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, 15:00 μ.μ.

Η προμήθεια κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Επισκευή & Συντήρηση Διαμερισμάτων»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Επισκευή & Συντήρηση Διαμερισμάτων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Επισκευή & Συντήρηση Διαμερισμάτων»