ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» για το έργο TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» για το έργο TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν προσφορά για την Προμήθεια «Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων για το Έργο Teen Spirit I – Teen Spirit II, το οποίο υλοποιεί ο φορέας, έπειτα από την ΕΜΠ. Αρ. Πρωτ.: 1078/29-12-2020 Επιστολή της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών”

Παράρτημα 1 Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 2 Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 3 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα 4 Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 5 Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ