ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Accomodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» της UNHCR και «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου Teen Spirit I – Teen Spirit II», χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1 – Άσυλο» με Υπεύθυνη Αρχή την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. που υλοποιεί ο φορέας, η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν πρόταση για την Στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Accomodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» της UNHCR και «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου Teen Spirit I – Teen Spirit II», χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1 – Άσυλο» με Υπεύθυνη Αρχή την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. που υλοποιεί ο φορέας, η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν πρόταση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR).

NEA Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Τρίτη 08/05/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς – Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς – Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 2: Γενικοί Όροι Σύμβασης

Παράρτημα 3: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 4: Πληροφορίες για τη Σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς