Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων δεδομένων αποτελεί συλλογική προσπάθεια και απαιτεί συνεργασία και καλή θέληση από όλους όσους συνδέονται με τις οργανωτικές δομές της Εταιρείας Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» (εφεξής αναφερόμενη ως «Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ» ή ως «ΝΟΣΤΟΣ» ή ως «εταιρεία»), είτε ως όργανα διοίκησης είτε ως μέλη του προσωπικού.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή ως «GDPR») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία, παρακολουθεί και εποπτεύει τη συμμόρφωση στον ως άνω Κανονισμό. Όμως, η ουσιαστική προστασία των ανθρώπων που δέχονται ή παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία είναι μέλημα όλων όσων υπηρετούν σε μία μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με κοινό χαρακτηριστικό όλων την αγάπη για το αντικείμενό τους αλλά και την διάθεση για συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων, τους ώστε να γίνονται περισσότερο αποτελεσματικοί στην εργασία τους.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της παρούσας Πολιτικής, ώστε να καταστεί απόλυτα σαφής ο λόγος και ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας μας, σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679.

Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ενημέρωση 12/3/2020