Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Ψυχολόγου για το έργο:
Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου
“Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ”