Θέση Εργασίας Ψυχολόγου τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για το ΛΟΑΤΚΙ+ (1η παράταση 4ης προκήρυξης)

Θέση Εργασίας Ψυχολόγου τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για το ΛΟΑΤΚΙ+ (1η παράταση 4ης προκήρυξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5190350 στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, πέντε (5) ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας