Θέση Εργασίας Ψυχολόγου τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για το ΛΟΑΤΚΙ+ (4η προκήρυξη)

Θέση Εργασίας Ψυχολόγου τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για το ΛΟΑΤΚΙ+ (4η προκήρυξη)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου της
Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5190350 στον Άξονα Προτεραιότητας 09
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων
– Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).