Θέση Εργασίας Συντονιστή/στριας Κοινωνικόυ Επιστήμονα Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Θέση Εργασίας Συντονιστή/στριας Κοινωνικόυ Επιστήμονα Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Συντονιστή/στριας

Κοινωνικού/ής Επιστήμονα της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης
της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»