Θέση Εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Θέση Εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Προκήρυξη Θέσης Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για την υλοποίηση των Έργων:
α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την
υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι” με Κωδικό ΟΠΣ 6001611, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
β) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ” με Κωδικό ΟΠΣ 6001618, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.