Θέση Εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (1η παράταση)

Θέση Εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (1η παράταση)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει δύο (2) νέες θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II, στα πλαίσια των Έργων:
α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
(ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι” με Κωδικό ΟΠΣ 6001611, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και β) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για
την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ” με Κωδικό ΟΠΣ 6001618, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31/07/2024

1η Ιουλίου 2024