ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ : Πιλοτικό σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που συνδέονται με την ομάδα των ΝΕΕΤς / νέων Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  στο Δήμο Αθηναίων.

ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ : Πιλοτικό σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που συνδέονται με την ομάδα των ΝΕΕΤς / νέων Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  στο Δήμο Αθηναίων.

Ο ΝΟΣΤΟΣ και η ΕΑΤΑ υλοποιούν την παρέμβαση ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888  με στόχο  την οργανωμένη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νεαρούς/ες που μένουν στην Αθήνα,  αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ή τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και βρίσκονται σήμερα εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Το σχέδιο ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ακολουθεί εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ξεχωριστής περίπτωσης – οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει εκτείνονται από την πληροφόρηση και τον προσανατολισμό μέχρι την εύρεση εργασίας και την υποστήριξη των πρώτων ημερών στη δουλειά. 

Δείτε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες και παραπομπές, επικοινωνήστε μαζί  μας στο 2108815310 ή στο info@nostos.org.gr