Αναμορφωμένοι πίνακες αποκλειομένων για την ανακοίνωση πρόσληψης υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 77.901/1/2012

Αναμορφωμένοι πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης κατά ΑΜΚΑ, κατάταξης κατά βαθμολογία και προσληπτέων για την ανακοίνωση πρόσληψης υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 77.901/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως διαμορφώθηκε μετά από την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 83/21.08.2012 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
Μετά την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. διακόπτονται οι συμβάσεις των κάτωθι:

Κανέλλου Γεωργία του Κωνσταντίνου
Μπουλούτα Βασιλική-Σταυρούλα του Νικολάου
Μυτιληνός Νικόλαος του Ιωάννη
Τοπιντζή Παναγιώτα του Ιωάννη

Πίνακας Αποκλειομένων

Πίνακας Κατάταξης κατά ΑΜΚΑ

Πίνακας Κατάταξης κατά Βαθμολογία

Πίνακας Προσληπτέων