συνΑΝΑΠΤΥΞΗ – Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Μετανάστες/ριες

Το έργο «συνΑΝΑΠΤΥΞΗ Ολοκληρωμένη παρέμβαση για μετανάστες/ριες» υλοποιείται από την ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος» σε συνεργασία με επτά άλλους φορείς στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2004-2009 με συγχρηματοδότηση από τον ΧΜ του ΕΟΧ και εθνικούς πόρους. Αναφέρεται στην παροχή εξειδικευμένων και πολυεπίπεδων υπηρεσιών σε 1600 μετανάστες και τις οικογένειές τους, για τις οποίες διαπιστώνονται μέσω ειδικών και καινοτομικών εργαλείων προβλήματα ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία, από Δομές κοινωνικής υποστήριξης του μη κυβερνητικού τομέα και οργανισμούς του Δημοσίου.

Η παρέμβαση αναπτύσσεται στο επίπεδο του ατόμου-μετανάστη/στριας, στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στο επίπεδο των μηχανισμών υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης, δημιουργώντας τρία συστήματα, το σύνολο των οποίων συγκροτεί πρότυπο ολοκληρωμένης παρέμβασης υπέρ της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Με απώτερο σκοπό τη συμβολή στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, το έργο έχει ως τελικό στρατηγικό του στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος-μηχανισμού κοινωνικής ένταξης μεταναστών που θα αποτελέσει “καλή πρακτική” και, ει δυνατόν, θα ενσωματωθεί στις εθνικές πολιτικές σε ανταπόκριση με την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Γι’ αυτό, η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι να έχει η υλοποίηση πιλοτικό χαρακτήρα και να υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση ώστε να εγκυροποιείται το τελικό αποτέλεσμα.

Η θεωρητική προσέγγιση του σχεδιασμού άντλησε από το εννοιολογικό πεδίο του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων και παίρνει υπόψη τη συσσωρευμένη εμπειρία του εταιρικού σχήματος από τη μακροχρόνια δράση καθενός συμμετέχοντα φορέα στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών κατά της ανεργίας και του αποκλεισμού. Επίσης, στο έργο αξιοποιούνται (α) καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές που αναπτύχθηκαν κυρίως στο πλαίσιο του έργου “ΣυνΠραξις”, αλλά και “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”, της ΚΠ EQUAL 2005-2008 και (β) καινοτόμες εφαρμογές πληροφορικής μέσω των οποίων παρακολουθείται και καταγράφεται η πορεία της συμβουλευτικής σχέσης με τα επωφελούμενα άτομα και όλο το φυσικό αντικείμενο, δημιουργώντας έτσι καλύτερη σχέση κόστους-όφελους.

Διάρκεια

2021 - 2024

Συνεργάτες

Χρηματοδότηση

Category
Ολοκληρωμένα