Προμήθεια hardware και software

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «Νόστος» στο πλαίσιο του έργου «συνΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Μετανάστες/ριες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2004-2009 και συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ του ΕΟΧ (50%) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (50%)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαγωνισμό με κριτήριο κατοχύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια hardware και software στο πλαίσιο της Δράσης 4.2 του έργου (Ανάπτυξη portal – Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής & τεκμηρίωσης).

Η υλοποίηση έχει διάρκεια 3 (τριών) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 39.000 € (τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού περιέχονται στο έντυπο του διαγωνισμού το οποίο μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος» (Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα, 1ος όροφος, τηλ. 210 88 15 310 κα. Δ. Γεωργιάδου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11:00-14:00. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος» (Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα). Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την ίδια μέρα Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 12:01. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.